Likwidację majątku

Sąd ogłosił upadłość wałbrzyskiego MPK. 2011-09-21 19:40:00; W środę, 21 wrzesnia, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ogłosił upadłość Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wałbrzychu, która obejmuje likwidację majątku spółki. W takich przypadkach można przeprowadzić likwidację majątku i nie płacić z tego powodu VAT-u. W przypadku większości składników majątku należy po prostu spisać protokół likwidacji. Natomiast w przypadku takich rzeczy, których nie można tak po prostu wyrzucić na śmietnik (np. sprzęt elektroniczny), należy także posiadać w ... W przypadku jego zawarcia może dojść do zastąpienia układem planu spłaty wierzycieli, a nawet likwidację majątku. Kto może wystąpić z wnioskiem o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej? Zgodnie z treścią art. 491(22) ust. 1 Prawa upadłościowego, wniosek o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej może zostać złożony ... Są to wszelkie działania podejmowane w toku postępowania upadłościowego, w którym ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, mające na celu likwidację masy upadłości (majątku upadłego) tj. zasadniczo zbycie składników majątku upadłego, ściągnięcie lub zbycie jego wierzytelności, jak również wykonanie przysługujących mu praw, w celu uzyskania ... W innym przypadku, dokumentem motywującym likwidację może być opinia serwisu, w której stwierdzono brak opłacalności naprawy uszkodzonego środka trwałego. Warto pamiętać, że likwidacja majątku w wyniku zdarzenia losowego, zniszczenia czy zużycia to strata, którą można rozliczyć pod względem podatkowym. przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615); 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie Trafiłeś na tą stronę, ponieważ wierzysz, tak samo jak my w to, że znajdziesz tutaj najnowsze wieści o firmie Zasta Sp. z o.o. Obejmującą Likwidację Majątku. Zapisując się na powiadomienia zawsze masz pewność, że jesteś na bieżąco z aktualnymi opiniami i ofertami pracy tego pracodawcy.

Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

2019.09.24 12:39 MKFinansePL Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

https://preview.redd.it/4z7hbqa3tio31.png?width=584&format=png&auto=webp&s=dee8f546ada80d25bc63f660a7670caae4476c54

Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

Właściciele zadłużonych przedsiębiorstw często zastanawiają się, czy mogą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeżeli otworzyli już postępowanie restrukturyzacyjne. Czy planowana lub wdrażana restrukturyzacja może pozbawić ich korzystnego finansowo przetargu publicznego? W jakich przypadkach przedsiębiorca restrukturyzowany może zostać pozbawiony przez instytucję zamawiającą szansy ubiegania się o zamówienie publiczne?
Podstawę działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców, a co za tym idzie – również osiąganych przez nich przychodów, stanowią zamówienia udzielane przez podmioty publiczne. Dla wielu przedsiębiorstw możliwość złożenia najkorzystniejszej oferty w procedurze przetargowej, właściwa realizacja zamówienia oraz osiągnięte wynagrodzenie to szansa na wyjście z długów. Nie może zatem dziwić, że dla firm znajdujących się w przejściowych kłopotach finansowych istotne jest zachowanie statusu podmiotu ubiegającego się o zamówienie publiczne.
Restrukturyzacja a gotowość realizacji zamówienia publicznego
Głównym celem obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016r. ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2107r. poz. 1508) jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Obowiązująca regulacja, poddając procesowi oddłużania niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością dłużników, nie wyklucza skorzystania przez nich z możliwości złożenia oferty w przetargu publicznym. Przedsiębiorstwo nie zostanie również wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, kiedy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło w trakcie realizacji umowy z zamawiającym.
Chociaż w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579, dalej jako: „p.z.p.”) nie wskazano na szczegółowe regulacje dotyczące udziału w postępowaniu wykonawców objętych restrukturyzacją, wielu przedsiębiorców obawia się wdrożenia formalnych działań naprawczych, aby nie stracić możliwości realizacji dochodowego dla nich kontraktu. Tymczasem otwarcie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, przewidzianych na gruncie obowiązującej ustawy, co do zasady nie może zamknąć przedsiębiorcy szansy na zawarcie umowy z podmiotem publicznym. Na co warto zwrócić uwagę, rozważając realizowanie zamówienia publicznego w trakcie restrukturyzacji firmy?
Kiedy podmiot restrukturyzowany może zostać wykluczony z przetargu ?
Regulacje obowiązującego Prawa zamówień publicznych wśród obligatoryjnych podstaw do wykluczenia nie określają takiego obowiązku w stosunku do podmiotu znajdującego się w restrukturyzacji. Jest to bardzo ważna kwestia dla przedsiębiorstw, które zdecydowały podjąć „politykę drugiej szansy” na gruncie Prawa restrukturyzacyjnego. Podstawy obligatoryjnego wykluczenia z postępowania zostały jednoznacznie określone przez ustawodawcę w art. 24 p.z.p. i stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, iż podmiot, wobec którego otwarto restrukturyzację, nie może zostać przez zamawiającego wykluczony z udziału w przetargu.
Trzeba mieć jednak na względzie, że istnieje katalog fakultatywnych przesłanek do wykluczenia z przetargu, na które zamawiający może się powołać, o ile zastrzegł je w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. Zamawiający w takim przypadku może swobodnie zdecydować, iż z organizowanego przez siebie postepowania będzie chciał wykluczać podmioty, co do których przewidziana została likwidacja majątku w oparciu o zatwierdzony przez sąd układ, lub kiedy likwidacja majątku zarządzona została przez sąd w trybie art. 332 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Jest to uzasadnione tym, że dany podmiot w restrukturyzacji przeznaczony jest do zlikwidowania. A nie każda restrukturyzacja do tego się sprowadza. Bark odpowiedniego zastrzeżenia zamawiającego na właściwym etapie postępowania będzie oznaczał możliwość swobodnego złożenia oferty w przetargu przez podmiot restrukturyzowany.
Firma z zaległościami publicznoprawnymi – co w takiej sytuacji?
Odrębnym zagadnieniem, które bardzo często związane jest z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, pozostaje istnienie zaległości publicznoprawnych po stronie potencjalnego wykonawcy. Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne przesłanki do wykluczenia takich podmiotów z organizowanych przez siebie przetargów.
Co do zasady przyjmuje się, że zamawiający będzie zobowiązany wykluczyć potencjalnego przedsiębiorcę z przetargu, w sytuacji gdy należność została stwierdzona prawomocnym wyrokiem lub ostateczną decyzją o zaleganiu z należnościami publicznoprawnymi (art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.). Chodzi zatem o orzeczenia, od których wskutek wyczerpania drogi odwoławczej lub upływu terminu na zaskarżenie nie przysługują środki odwoławcze. W takim przypadku nawet ewentualna przychylność zamawiającego w stosunku do wykonawców nie będzie miała znaczenia. Remedium na powyższe problemy przedsiębiorców może stanowić jednak wydanie prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które spowoduje, że firma uzyska szansę na złożenie oferty w przetargu.
W razie wystąpienia zaległości publicznoprawnych innych niż określone powyżej ustawodawca zdecydował, że decyzję w zakresie wykluczenia podejmować będą sami zamawiający (art. 24 ust. 5 pkt 8 p.z.p.). Szczególnej uwagi wymaga jednak fakt, że ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ stanowią oświadczenie woli zamawiającego, które z chwilą upublicznienia nabiera szczególnej mocy prawnej. Tym samym instytucja zamawiająca, zezwalając na dopuszczenie do przetargu wykonawców naruszających obowiązki dotyczące płatności podatków, nie będzie mogła zmienić tak podjętej decyzji. Jest to rozwiązanie niekorzystne również dla samych zamawiających. W takim przypadku bowiem z postępowania przetargowego wykluczone musiałyby być wszystkie podmioty zalegające z uiszczeniem należności publicznoprawnych. To mogłoby zdecydowanie ograniczyć krąg podmiotów zdolnych zrealizować przedmiot umowy, a przecież właśnie na jak najlepszej realizacji zależy zamawiającemu.
Elementem kluczowym pozostaje właściwe zaplanowanie restrukturyzacji
Regulacje prawne obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r. jednoznacznie przemawiają za tym, że z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie można wykluczyć wykonawcy, który zdecydował się otworzyć postepowanie restrukturyzacyjne. Podstawę niedopuszczenia do udziału w postępowaniu może stanowić jedynie okoliczność, że zatwierdzony układ przewiduje likwidację majątku lub rzadziej, że likwidacja majątku została zarządzona przez sąd. To zrozumiałe, skoro taki podmiot nie będzie w stanie zrealizować zamówienia. Udzielenie go mogłoby wówczas narazić Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na straty. Firmy muszą mieć również na uwadze, że zaległości publicznoprawne stanowią obligatoryjną przeszkodę przystąpienia do przetargu, w sytuacji gdy należność została stwierdzona prawomocnym wyrokiem lub ostateczną decyzją o zaleganiu z należnościami publicznoprawnymi. W pozostałych przypadkach, decyzję w tym zakresie podejmować będzie sam zamawiający.
Podsumowując, zachowanie szansy na ubieganie się o zamówienie publiczne może okazać się zbawienne w procesie naprawy firmy. W konsekwencji przedsiębiorstwo może skutecznie odzyskać zaufanie wśród kontrahentów, a co najważniejsze, pozyskać środki majątkowe, również z przetargów publicznych, pozwalające firmie na dalsze samodzielne funkcjonowanie.
Skuteczność podejmowanych działań zależeć będzie w głównej mierze od przygotowania rzetelnego planu restrukturyzacyjnego, który jest obligatoryjnym elementem każdego postepowania restrukturyzacyjnego. Z tego względu oraz z uwagi na bardzo wysokie ryzyko ekonomiczne i prawne postepowania restrukturyzacyjnego właściwym rozwiązaniem pozostaje wykorzystane profesjonalnego doradztwa prawnego, które pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie interesów restrukturyzowanego podmiotu, a także jego potencjalnego udziału w przetargach publicznych.
źródłowy adres URL: https://www.mk-finanse.pl/blog/prawo/584-czy-restrukturyzacja-firmy-wyklucza-mozliwosc-ubiegania-sie-o-zamowienie-publiczne.html
submitted by MKFinansePL to u/MKFinansePL [link] [comments]


Inspiring Videos - YouTube [SZOK!] Premier Beata Szydło ogłasza masową likwidację majątku narodowego! Wczesne ogłoszenie upadłości konsumenckiej z korzyścią dla wierzycieli KPC - zawieszenie postępowania, art. 173 - 183 Upadłość konsumencka dla uczciwych dłużników [12/276] Gabriela Masłowska: Zarząd PGE Dystrybucja SA w Lublinie w ramach tzw. programu konsoli.. [189/209] Rafał Baniak: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku ... Nowy sposób ratowania firm: likwidacja pre-pack Jak przeprowadzić procedurę upadłości z pre-packiem?

Opinie Zasta Sp. z o.o. Obejmującą Likwidację Majątku ...

  1. Inspiring Videos - YouTube
  2. [SZOK!] Premier Beata Szydło ogłasza masową likwidację majątku narodowego!
  3. Wczesne ogłoszenie upadłości konsumenckiej z korzyścią dla wierzycieli
  4. KPC - zawieszenie postępowania, art. 173 - 183
  5. Upadłość konsumencka dla uczciwych dłużników
  6. [12/276] Gabriela Masłowska: Zarząd PGE Dystrybucja SA w Lublinie w ramach tzw. programu konsoli..
  7. [189/209] Rafał Baniak: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku ...
  8. Nowy sposób ratowania firm: likwidacja pre-pack
  9. Jak przeprowadzić procedurę upadłości z pre-packiem?
  10. Notariusz Gdańsk Jarosław Sekściński Notariusz kancelaria

Zapewniamy profesjonalne usługi notarialne. Realizujemy czynności prawne z zakresu prawa rodzinnego, handlowego, spółdzielczego i spadkowego. Wykonujemy czynności notarialne takie jak ... Od ponad trzech lat możliwe jest ratowanie firm poprzez likwidację pre-pack. Dopiero teraz zyska na popularności, ze względu na gwałtownie rosnącą skalę upad... Panie ministrze, spowoduje to likwidację miejsc pracy. Spowoduje to pogorszenie obsługi odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i firm, doprowadzi do wyprzedaży majątku zakładów ... Jednym ze skutków przeprowadzenia upadłości konsumenckiej może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić w tymże postępowaniu, pomim... 4) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono ... Inspiring Videos - Odkrywaj Świat! - Discover the World! Polskie Zakłady Zbożowe - PPZ Kozłów (1955) Obiekt wybudowano w 1955 roku i był jednym z największych i najnowocześniejszych ... This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue Jednym ze skutków przeprowadzenia postepowania może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić, pomimo iż przeprowadzono likwidację całego majątku dłużnika. Premier Polski Beata Szydło ogłasza wielką prywatyzację i likwidację Państwa Polskiego. Od ponad trzech lat możliwe jest ratowanie firm poprzez likwidację pre-pack. Dopiero teraz zyska na popularności, ze względu na gwałtownie rosnącą skalę upad...